دسته بندی محصولات

کوپلر الکتروفیوژن

18,100تومان2,976,430تومان

کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن، محصولی پر کاربرد و تولید شده از گروه تولیدی صنعتی تکاب اتصال دماوند می باشد که بر اساس استاندارد ملی ایران INSO14427-3 و استانداردهای بین المللی طراحی و روانه بازار شده است. جهت دریافت توضیحات بیشتر این محصول از جمه نقشه و جدول سایزها به ادامه صفحه مراجعه کنید.

پاک کردن
شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,

توضیحات

ﮐﻮﭘﻠﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼط ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺮﺑﭻ ﻣﺸﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺰ 63 ﺗﺎ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، ﺑﺎ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺰرﯾﻖ، ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﯿﺎ، ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎري 25 اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان INSO 14427-3 و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻧﻈﯿﺮ EN1555 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎب اﺗﺼﺎل دﻣﺎوﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

پیشنهاد می کنیم صفحه استانداردهای قطعات تکاب اتصال دماوند را مشاهده کنید. 

از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺗﺼﺎل ﮐﻮﭘﻠﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺧﻄﻮط اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﺳﯿﺪي و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮه اي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن داراي ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮشﺑﺎت ﻓﯿﻮژن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮش اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن، ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﺼﺐ، ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري و… روز ﺑﻪ روز رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎي ﺟﻮش کوپلر اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﺎت ﻓﯿﻮژن:

  • اﻣﮑﺎن ﺟﻮش دو SDR ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
  • اﻣﮑﺎن ﺟﻮش ﮐﺎري دو ﻧﻮع ﻣﻮاد PE80 و PE100
  • اﻣﮑﺎن ﺟﻮﺷﮑﺎري در ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ
  • اﻣﮑﺎن ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﺎﯾﺰ 20 اﻟﯽ 1200
  • اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
  • ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري
  • ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎر در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻮش در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه
  • ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﻮﺷﮑﺎري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻮش ﺑﺎت ﻓﯿﻮژن

نقشه کوپلر:

نقشه کوپلر الکتروفیوژن - شرکت تکاب اتصال دماوند

جدول سایز و مشخصات کوپلر الکتروفیوژن:

جدول مشخصات و سایز کوپلر الکتروفیوژن شرکت تکاب اتصال دماوند

اطلاعات بیشتر

گرید پلی اتیلن(PE)

100B, 100N

فشار کاری(PN)

10, 16

سایز

110 میلیمتر, 125 میلیمتر, 160 میلیمتر, 180 میلیمتر, 20 میلیمتر, 200 میلیمتر, 225 میلیمتر, 25 میلیمتر, 250 میلیمتر, 315 میلیمتر, 32 میلیمتر, 355 میلیمتر, 40 میلیمتر, 400 میلیمتر, 50 میلیمتر, 63 میلیمتر, 75 میلیمتر, 90 میلیمتر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کوپلر الکتروفیوژن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت خرید محصولات با تعداد بالاتر از موجودی سایت، با مدیریت وب سایت تماس بگیرید.
تلفن تماس: 09216427762
question