دسته بندی محصولات

لیست قیمت محصولات شرکت تکاب اتصال دماوند

کلینیک صنعت آب تنها مرکز پخش مستقیم تکاب اتصال می باشد

لیست قیمت محصولات تکاب اتصال دماوند

اطلاعیه مهم: لیست قیمت بروز شد

لیست قیمت مورد نظر خود را انتخاب کنید:

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن (دی ماه سال 1399) ​

سه راه مساوی تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T012222 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 500
T012020 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 400
T011919 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 355
T011818 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315
T011717 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 280
T011616 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250
T011515 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225
T011414 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200
T011313 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180
T011212 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160
T011111 xy سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 140
T011010 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125
T010909 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110
T010808 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90
T010707 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75
T010606 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63
T010505 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50
T010404 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 40
T010303 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 32
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 25
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 20

سه راه نا مساوی تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T012218 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*500
T012216 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*500
T012214 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*500
T062019 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 355*400 (باتبدیل)
T012018 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*400
T012016 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*400
T012015 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*400
T012014 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*400
T012012 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*400
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 140*400
T062010 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*400(با تبدیل)
T062009 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*400(با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*400
T061918 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*355 (با تبدیل)
T011916 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*355
T011915 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*355
T011914 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*355
T011912 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*355
T011910 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*355
T011909 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*355
T011908 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*355
T061817 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 280*315(با تبدیل)
T011816 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*315
T011815 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*315
T011814 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*315
T011812 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*315
T011810 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*315
T011809 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*315
T011808 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*315
T061716 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*280(با تبدیل)
T061715 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*280 (باتبدیل)
T061714 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*280 (با تبدیل)
T061712 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*280 (با تبدیل)
T061710 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*280 (با تبدیل)
T061709 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*280 (با تبدیل)
T061708 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*280 (با تبدیل)
T011614 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*250
T011612 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*250
T011610 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*250
T011609 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*250
T011608 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*250
T061607 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*250
T011606 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*250
T061514 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*225 (با تبدیل)
T061513 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180*225 (با تبدیل)
T061512 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*225 (با تبدیل)
T061510 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*225 (با تبدیل)
T011509 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*225
T011508 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*225
T061507 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*225 (با تبدیل)
T011506 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*225
T011412 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*200
T011410 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*200
T011409 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*200
T011408 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*200
T011407 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*200
T011406 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*200
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*200
T011312 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*180
T011309 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*180
T011308 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*180
T011306 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*180
T011210 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*160
T011209 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*160
T011208 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*160
T011207 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*160
T011206 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*160
T011110 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*140
T011109 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*140
T011108 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*140
T011107 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*140
T061106 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*140 (با تبدیل)
T011009 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*125
T011008 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*125
T011007 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*125
T011006 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*125
T011005 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*125
T010908 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*110
T010907 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*110
T010906 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*110
T010905 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*110
T010807 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*90
T010806 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*90
T010706 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*75
T010705 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*75
T010605 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*63
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*400 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*400 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*400 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*355 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*355 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*355 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*315 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*315 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*315 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*225 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*180 (با تبدیل)
سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*160 (با تبدیل)

زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100
E022222 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 500
E022020 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 400
E021919 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 355
E021818 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315
زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 280
E021616 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250
E021515 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225
E021414 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200
E021313 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180
E021212 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160
E021010 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125
E020909 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110
E020808 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90
E020707 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75
E020606 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63
E020505 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50
E020404 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 40
E020303 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 32
زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 25
زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 20

زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
E012020 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 400
E161919 xyزانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 355
E011818 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 315
E011616 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 250
E011515 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 225
E011414 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 200
E011313 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 180
E011212 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 160
E011010 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 125
E010909 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 110
E010808 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 90
E010707 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 75
E010606 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 63
E010505 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 50

زانوی جوشی / تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
E160404 xyزانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 40
E160303 xyزانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 32
زانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 25
زانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 20
E160909 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 110
E161010 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 125
E161212 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 160
E161313 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 180
E161414 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 200
E161515 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 225
E161616 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 250
E161818 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 315
E161919 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 355
E162020 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 400
زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 500

فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type A)

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
FL12828 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 1000 (با طول استاندارد)
FL12727 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 900 (با طول استاندارد)
FL12626 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 800 (با طول استاندارد)
FL12525 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 710 (با طول استاندارد)
FL12424 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 630 (با طول استاندارد)
FL12323 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 560 (با طول استاندارد)
FL12222 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 500 (با طول استاندارد)
FL12121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 450 (با طول استاندارد)
FL62121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 500 (با طول استاندارد)
FL12020 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 400 (با طول استاندارد)
FL11919 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 355 (با طول استاندارد)
FL11818 xy فلنج تزریقی پلی اتیلن 315 (با طول استاندارد)
FL61717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315 (با طول استاندارد)
FL11717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 (با طول استاندارد)
FL11616 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 250 (با طول استاندارد)
FL11515 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200 (با طول استاندارد)
FL11414 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 200 (با طول استاندارد)
FL11313 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160(با طول استاندارد)
FL11212 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 160 (با طول استاندارد)
FL61111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 160(با طول استاندارد)
FL11111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 140 (با طول استاندارد)
FL11010 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 125 (با طول استاندارد)
FL10909 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 110 (با طول استاندارد)
FL10808 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 90 (با طول استاندارد)
FL10707 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 75 (با طول استاندارد)
FL10606 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 63 (با طول استاندارد)
FL10505 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 50 (با طول استاندارد)
FL10404 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 40 (با طول استاندارد)
FL10303 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 32 (با طول استاندارد)
فلنج تزریقی پلی اتیلن 25 (با طول استاندارد)
فلنج تزریقی پلی اتیلن 20 (با طول استاندارد)

فلنج تزریقی پلی اتیلن (Long Adaptor)

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
FL21919 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 355 (Long Adaptor)
FL21818 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 315 (Long Adaptor)
FL71717 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 280-اتصال به 315(Long Adaptor)
FL21717 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 280-اتصال به 250(Long Adaptor)
FL21616 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 250(Long Adaptor)
FL21515 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 225-اتصال به 200 (Long Adaptor)
FL21414 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 200 (Long Adaptor)
FL21313 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 180 - اتصال به 160 (Long Adaptor)
FL21212 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 160 (Long Adaptor)
FL71111 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 140-اتصال به 160 (Long Adaptor)
FL21111 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 140-اتصال به 140 (Long Adaptor)
FL21010 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 125 (Long Adaptor)
FL20909 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 110(Long Adaptor)
FL20808 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 90 (Long Adaptor)
FL20707 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 75 (Long Adaptor)
FL20606 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 63 (Long Adaptor)
FL20505 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 50 (Long Adaptor)
FL20404 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 40 (Long Adaptor)
FL20303 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 32 (Long Adaptor)

فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type B)

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
FL32424 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 630 - Type B
FL32323 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 560 - Type B
FL32222 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 500 - Type B
FL32121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 450 - Type B
FL82121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 500 - Type B
FL32020 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 400- Type B
FL31919 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 355-Type B
FL31818 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 315 - Type B
FL81717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315- Type B
FL31717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280- اتصال به 250 - Type B
FL31616 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 250 - Type B
FL31515 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200- Type B
FL31414 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 200 - Type B
FL31313 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 180 - اتصال به 160 - Type B
FL31212 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 160-Type B
FL81111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 160-Type B
FL31111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال 140-Type B
FL31010 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن Type B-125
FL30909 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 110-Type B

تبدیل تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
R012423 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 560*630
R012422 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*630
R012421 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*630
R012420 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*630
R052419 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*630
R052418 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*630
R052416 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*630
R052415 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*630
R052414 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*630
R012322 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*560
R012321 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*560
R012320 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*560
R052319 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*560
R052318 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*560
R052316 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*560
R052315 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*560
R052314 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*560
R012221 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*500
R012220 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*500
R012219 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*500
R052218 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*500
R052216 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*500
R052215 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*500
R052214 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*500
R012120 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*450
R012119 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*450
R022118 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*450
R022116 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*450
R022115 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*450
R022114 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*450
R052112 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*450
R052110 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*450
R052109 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*450
R052108 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*450
R022019 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*400
R022018 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*400
R022016 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*400
R022015 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*400
R012014 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*400
R052012 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*400
R052010 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*400
R052009 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*400
R052008 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*400
R021918 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*355
R021916 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*355
R021915 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*355
R021914 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*355
R051912 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*355
R051910 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*355
R051909 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*355
R051908 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*355
R021817 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 280*315
R021816 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*315
R021815 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*315
R011814 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*315
R011812 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*315
R031810 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*315
R031809 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*315
R031808 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*315
R021716 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*280
R021715 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*280
R021714 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*280
R021712 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*280
R051710 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*280
R051709 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*280
R051708 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*280
R011615 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*250
R011614 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*250
R011612 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*250
R031610 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*250
R011609 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*250
R011608 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*250
R031607 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*250
R031606 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*250
R031605 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*250
R011514 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*225
R011513 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*225
R011512 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*225
R021510 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*225
R021509 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*225
R021508 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*225
R021507 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*225
R021506 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*225
R051505 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*225
R011413 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*200
R011412 xyتبدیل تزیقی پلی اتیلن 160*200
R011410 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*200
R011409 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*200
R011408 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*200
R031407 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*200
R031406 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*200
R031405 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*200
R011312 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*180
R011310 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*180
R011309 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*180
R011308 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*180
R031307 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*180
R031306 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*180
R031305 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*180
R011211 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*160
R011210 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*160
R011209 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*160
R011208 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*160
R011207 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*160
R011206 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*160
R031205 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*160
R021110 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*140
R011109 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*140
R011108 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*140
R011107 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*140
R021106 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*140
R051105 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*140
R011009 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*125
R011008 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*125
R011007 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*125
R011006 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*125
R031005 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*125
R010908 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*110
R010907 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*110
R010906 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*110
R010807 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*90
R010806 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*90
R030805 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*90
R010706 xyتبدیل تزریق پلی اتیلن 63*75
R010705 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*75
R010605 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*63
R010604 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*63
R010603 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*63
R010602 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 25*63
R010504 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*50
R010503 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*50
R010403 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*40
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 25*40
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 20*40
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 280*400
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*355
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*315
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*315
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*280
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*280
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*280
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*250
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*250
تبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*200

کپ تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CA12222 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 500
CA32020 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 400
CA11919 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 355
CA11818 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 315
CA11717 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 280
CA11616 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 250
CA11515 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 225 ( با تبدیل)
CA11414 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 200
CA11212 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 160
CA11010 xy کپ تزریقی پلی اتیلن 125
CA10909 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 110
CA10808 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 90
CA10707 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 75
CA10606 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 63
CA10505 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 50

کپ فلنجدار پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CA21414 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 200
CA21212 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 160
CA21010 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 125
CA20909 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 110
CA20808 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 90
CA20707 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 75
CA20606 xy کپ فلنجدار پلی اتیلن 63

چهار راه تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CR32020 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 400
CR31919 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 355
CR31818 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 315
CR11616 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 250
CR11414 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 200
CR11212 xyچهار راه90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 160
CR31010 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 125
CR10909 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 110
CR10808 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 90

فلنج هسته فولادی

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
FL50606 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 63
FL50707 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 75
FL50808 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 90
FL50909 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 110
FL51010 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 125
FL51212 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 160
FL51414 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 200
FL51616 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 250
FL51818 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 315
FL51919 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 355
FL52020 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 400

کپ فلنجدار با هسته فولادی

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 63
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 75
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 90
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 110
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 125
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 160
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 200

سه راه مساوی فلنجدار هسته فولادی

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T052020 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 400
T051919 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355
T051818 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315
T051616 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250
T051414 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200
T051212 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160
T051010 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125
T050909 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110
T050808 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90
T050707 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75
T050606 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63

سه راه نا مساوی فلنجدار هسته فولادی

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T052019 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355*400 (با تبدیل)
T052018 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*400
T052016 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*400
T052014 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*400
T052012 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*400 (با تبدیل)
T052010 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*400(با تبدیل)
T052009 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*400 (با تبدیل)
T052008 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*400 (با تبدیل)
T052007 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*400 (با تبدیل)
T052006 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*400 (با تبدیل)
T051918 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*355
T051916 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*355
T051914 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*355
T051912 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*355
T051910 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*355
T051909 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*355
T051908 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*355
T051907 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*355(با تبدیل)
T051906 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*355 (با تبدیل)
T051816 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*315
T051814 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*315
T051812 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*315
T051810 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*315
T051809 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*315
T051808 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*315
T051807 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*315
T051806 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*315
T051614 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*250
T051612 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*250
T051610 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*250
T051609 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*250
T051608 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*250
T051607 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*250
T051606 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*250
T051412 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*200
T051410 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*200
T051409 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*200
T051408 xyسه راه 90 درجه فنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*200
T051407 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*200
T051406 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*200
T051210 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160
T051209 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160
T051208 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*160
T051207 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*160
T051206 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*160
T051009 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*125
T051008 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*125
T051007 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*125
T051006 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*125
T050908 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*110
T050907 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*110
T050906 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*110
T050807 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*90
T050806 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*90
T050706 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*75

زانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
E122020 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 400
E121919 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355
E121818 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315
E121616 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250
E121414 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200
E121212 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160
E121010 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125
E120909 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110
E120808 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90
E120707 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75
E120606 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63

زانوی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
E152020 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 400
E151919 xyزانوی جوشی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355
E151818 xyزانوی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315
E151616 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 250
E151414 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 200
E151212 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 160
E151010 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 125
E150909 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 110
E150808 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 90
E150707 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 75
E150606 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 63

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا10-10016-100 
R092019 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355*400
R092018 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*400
R092016 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*400
R092014 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*400
R092012 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*400
R092010 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*400
R092009 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*400
R092008 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*400
R091918 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*355
R091916 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*355
R091914 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*355
R091912 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*355
R091910 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*355
R091909 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*355
R091908 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*355
R091816 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*315
R091814 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*315
R091812 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*315
R091810 xy تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*315
R091809 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*315
R091808 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*315
R091807 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*315
R091806 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*315
R091614 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*250
R091612 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*250
R091610 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*250
R091609 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*250
R091608 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*250
R091607 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*250
R091606 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*250
R091412 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*200
R091410 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*200
R091409 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*200
R091408 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*200
R091407 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*200
R091406 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*200
R091210 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160
R091209 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160
R091208 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*160
R091207 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*160
R091206 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*160
R091009 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*125
R091008 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*125
R091007 xy تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*125
R091006 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*125
R090908 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*110
R090907 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*110
R090906 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*110
R090807 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*90
R090806 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*90
R090706 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*75

چهار راه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CR61616 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250
CR61414 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200
CR61212 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160-
CR60909 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110-
CR60808 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90-

رینگ پلیمری

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 63 (ضخامت 18 میلیمتر)
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 75 (ضخامت 18 میلیمتر)
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 90 (ضخامت 20 میلیمتر)
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 110 (ضخامت 20 میلیمتر)
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 125 (ضخامت 22 میلیمتر)
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 160 (ضخامت 25 میلیمتر)
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 200 (ضخامت 28 میلیمتر)
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 225 (ضخامت 28 میلیمتر)
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 250 (ضخامت 30 میلیمتر)
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 315 (ضخامت 35 میلیمتر)

اتصالات فلنجدار فابریک با فشار کاری 6

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
T041818 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 315--
T041616 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 250-
T041414 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200-
T041212 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160-
T041010 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125-
T040909 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110
T040808 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90
T041817 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 280*315 (با تبدیل)--
T041816 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 250*315--
T041815 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 225*315 (با تبدیل)-
T041814 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200*315-
T041812 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160*315 -
T041810 xyسه راه فنلجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*315 (با تبدیل)--
T041809 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*315 (با تبدیل)--
T041808 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*315 (با تبدیل)--
T041807 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*315 (با تبدیل)--
T041614 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200*250--
T041613 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 180*250(با تبدیل)--
T041612 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160*250-
T041611 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 140*250(با تبدیل)--
T041610 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*250--
T041609 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*250-
T041608 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*250
T041607 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*250 (با تبدیل)--
T041412 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160*200--
T041411 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 140*200 (با تبدیل)--
T041410 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*200 (با تبدیل)--
T041409 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*200
T041408 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*200
T041407 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*200--
T041406 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63*200(با تبدیل)--
T041405 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50*200 (با تبدیل)--
T041210 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*160 (با تبدیل)--
T041209 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*160--
T041208 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*160--
T041207 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*160--
T041206 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63*160--
T041205 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50*160 (با تبدیل)--
T041009 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*125 (با تبدیل)--
T041008 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*125 (با تبدیل)--
T041007 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*125 (با تبدیل)--
T040908 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*110-
T040907 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*110--
T040906 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63*110-
T040905 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50*110 (با تبدیل)--
E091414 xyزانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125-
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110-
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90-
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200--