دسته بندی محصولات

لیست قیمت محصولات شرکت تکاب اتصال دماوند

لیست قیمت محصولات تکاب اتصال دماوند

لیست قیمت سال بروز رسانی شد!

دانلود لیست قیمت

دانلود فایل PDF لیست قیمت محصولات تکاب اتصال

لیست قیمت مورد نظر خود را انتخاب کنید:

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن (دی ماه سال 1399) ​

سه راه مساوی تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T012222 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 500 3.050.000 تومان 3.600.000 تومان
T012020 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4001.540.000 تومان 2.320.000 تومان
T011919 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3551.330.000 تومان 1.750.000 تومان
T011818 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315748.000 تومان 1.130.000 تومان
T011717 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 280721.000 تومان 850.000 تومان
T011616 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250470.000 تومان 620.000 تومان
T011515 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225422.000 تومان 532.000 تومان
T011414 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200289.000 تومان 344.000 تومان
T011313 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180256.000 تومان 285.000 تومان
T011212 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160177.000 تومان 225.000 تومان
T011111 xy سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 140163.000 تومان 191.000 تومان
T011010 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 12578.100 تومان 109.000 تومان
T010909 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 11059.000 تومان 78.000 تومان
T010808 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 9038.000 تومان 46.000 تومان
T010707 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 7528.000 تومان 30.000 تومان
T010606 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 6319.000 تومان 23.000 تومان
T010505 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5013.600 تومان 16.000 تومان
T010404 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4012.200 تومان 14.500 تومان
T010303 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3211.800 تومان 13.000 تومان

سه راه نا مساوی تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T012218 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*5002.970.000 تومان 3.420.000 تومان
T012216 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*5002.900.000 تومان 3.310.000 تومان
T012214 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*5002.820.000 تومان3.119.000 تومان
T062019 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 355*400 (باتبدیل) 2.420.000 تومان 3.258.000 تومان
T012018 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*4001.520.000 تومان 2.100.000 تومان
T012016 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*4001.500.000 تومان 2.100.000 تومان
T012015 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*4001.490.000 تومان 2.100.000 تومان
T012014 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*4001.410.000 تومان 2.100.000 تومان
T012012 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*4001.555.000 تومان 2.275.000 تومان
T062010 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*400(با تبدیل) 1.580.000 تومان 2.275.000 تومان
T062009 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*400(با تبدیل) 1.533.000 تومان 2.260.000 تومان
T061918 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*355 (با تبدیل)1.300.000 تومان 2.620.000 تومان
T011916 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*3551.270.000 تومان 1.660.000 تومان
T011915 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*3551.265.000 تومان 1.640.000 تومان
T011914 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*3551.230.000 تومان 1.610.000 تومان
T011912 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*3551.190.000 تومان 1.605.000 تومان
T011910 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*355 1.269.000 تومان 1.530.000 تومان
T011909 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*3551.269.000 تومان 1.530.000 تومان
T011908 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*3551.269.000 تومان 1.530.000 تومان
T061817 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 280*315(با تبدیل)1.373.000 تومان 1.832.000 تومان
T011816 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*315739.000 تومان 950.000 تومان
T011815 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*315729.000 تومان 950.000 تومان
T011814 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*315707.000 تومان 940.000 تومان
T011812 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*315700.000 تومان 930.000 تومان
T011810 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*315694.000 تومان 917.000 تومان
T011809 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*315694.000 تومان 917.000 تومان
T011808 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*315722.700 تومان 917.000 تومان
T061716 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*280(با تبدیل)1.291.000 تومان 1.423.000 تومان
T061715 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*280 (باتبدیل)1.624.000 تومان 1.813.000 تومان
T061714 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*280 (با تبدیل) 1.291.000 تومان 1.423.000 تومان
T061712 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*280 (با تبدیل) 1.291.000 تومان1.423.000 تومان
T061710 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*280 (با تبدیل) 1.370.000 تومان 1.522.000 تومان
T061709 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*280 (با تبدیل) 1.370.000 تومان 1.522.000 تومان
T061708 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*280 (با تبدیل) 1.370.000 تومان1.522.000 تومان
T011614 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*250435.000 تومان 565.000 تومان
T011612 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*250429.000 تومان565.000 تومان
T011610 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*250420.000 تومان 548.000 تومان
T011609 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*250429.000 تومان 545.000 تومان
T011608 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*250404.000 تومان 543.000 تومان
T061607 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*250398.000 تومان 543.000 تومان
T011606 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*250391.000 تومان 541.000 تومان
T061514 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*225 (با تبدیل) 666.000 تومان 797.000 تومان
T061513 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180*225 (با تبدیل)666.000 تومان 797.000 تومان
T061512 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*225 (با تبدیل) 666.000 تومان 797.000 تومان
T061510 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*225 (با تبدیل)666.000 تومان 797.000 تومان
T011509 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*225395.000 تومان 461.000 تومان
T011508 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*225380.000 تومان 461.000 تومان
T061507 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*225 (با تبدیل) 396.000 تومان 479.900 تومان
T011506 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*225380.000 تومان 479.900 تومان
T011412 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*200259.000 تومان 340.000 تومان
T011410 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*200235.000 تومان 330.000 تومان
T011409 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*200235.000 تومان 309.000 تومان
T011408 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*200233.000 تومان 293.000 تومان
T011407 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*200232.000 تومان 285.000 تومان
T011406 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*200232.000 تومان 285.000 تومان
T011312 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*180250.000 تومان 270.000 تومان
T011309 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*180231.000 تومان 260.000 تومان
T011308 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*180259.700 تومان 265.000 تومان
T011306 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*180229.000 تومان 251.000 تومان
T011210 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*160175.000 تومان 236.000 تومان
T011209 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*160150.000 تومان 185.000 تومان
T011208 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*160150.000 تومان 178.000 تومان
T011207 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*160148.800 تومان 176.000 تومان
T011206 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*160146.500 تومان 172.000 تومان
T011110 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*140239.400 تومان 252.000 تومان
T011109 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*140239.400 تومان 252.000 تومان
T011108 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*140231.900 تومان 244.100 تومان
T011107 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*140231.900 تومان 244.100 تومان
T061106 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*140 (با تبدیل) 249.900 تومان 263.000 تومان
T011009 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*12564.000 تومان 98.000 تومان
T011008 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*12563.900 تومان 94.000 تومان
T011007 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*12563.600 تومان 89.500 تومان
T011006 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*12563.400 تومان 88.000 تومان
T011005 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*12572.700 تومان 88.000 تومان
T010908 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*11053.500 تومان 72.000 تومان
T010907 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*11051.500 تومان 69.900 تومان
T010906 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*11050.900 تومان 69.100 تومان
T010905 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*11050.600 تومان69.100 تومان
T010807 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*9032.100 تومان 44.000 تومان
T010806 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*9031.100 تومان 43.100 تومان
T010706 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*7526.200 تومان 29.500 تومان
T010705 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*7526.100 تومان 29.500 تومان
T010605 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*6317.800 تومان 21.500 تومان

زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100
E022222 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5002.900.000 تومان 3.300.000 تومان
E022020 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4001.350.000 تومان 1.990.000 تومان
E021919 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3551.030.000 تومان 1.300.000 تومان
E021818 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315649.000 تومان 720.000 تومان
E021616 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250337.500 تومان 450.000 تومان
E021515 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225273.000 تومان 369.000 تومان
E021414 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200209.000 تومان286.000 تومان
E021313 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180212.000 تومان 240.000 تومان
E021212 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160145.200 تومان 175.000 تومان
E021010 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 12571.300 تومان 88.000 تومان
E020909 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 11051.000 تومان60.000 تومان
E020808 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90 25.500 تومان34.000 تومان
E020707 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 7520.100 تومان 28.000 تومان
E020606 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 6316.500 تومان 23.200 تومان
E020505 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5012.800 تومان 13.700 تومان
E020404 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4011.200 تومان 13.700 تومان
E020303 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3211.200 تومان 13.700 تومان

زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
E012020 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 4009.90.000 تومان 1.110.000 تومان
E161919 xyزانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 3551.103.000 تومان 1.381.000 تومان
E011818 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 315580.000 تومان 650.000 تومان
E011616 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 250310.000 تومان 421.000 تومان
E011515 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 225209.000 تومان 289.000 تومان
E011414 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 200195.000 تومان 229.000 تومان
E011313 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 180189.000 تومان 199.000 تومان
E011212 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 160 109.000 تومان 135.000 تومان
E011010 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 12549.900 تومان 73.000 تومان
E010909 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 11038.000 تومان 46.000 تومان
E010808 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 9024.900 تومان 30.000 تومان
E010707 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 7519.900 تومان 25.000 تومان
E010606 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 6317.800 تومان 23.900 تومان
E010505 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 5017.600 تومان 40.000 تومان

زانوی جوشی / تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
E160404 xyزانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 4028.200 تومان 40.000 تومان
E160303 xyزانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 3240.000 تومان 40.000 تومان
E160909 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 11058.000 تومان 69.000 تومان
E161010 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 12573.900 تومان 103.000 تومان
E161212 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 160137.000 تومان 171.000 تومان
E161313 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 180227.000 تومان 240.000 تومان
E161414 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 200233.000 تومان 270.000 تومان
E161515 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 225256.000 تومان 344.000 تومان
E161616 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 250357.000 تومان 476.000 تومان
E161818 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 315640.000 تومان 720.000 تومان
E161919 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 3551.103.000 تومان1.381.000 تومان
E162020 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 4001.074.000 تومان 1.200.000 تومان

فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type A)

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
FL12828 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 1000 (با طول استاندارد)2.280.400 تومان-
FL12727 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 900 (با طول استاندارد) 2.064.400 تومان -
FL12626 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 800 (با طول استاندارد) 1.752.400 تومان -
FL12525 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 710 (با طول استاندارد) 1.587.000 تومان1.920.000 تومان
FL12424 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 630 (با طول استاندارد) 1.444.900 تومان 1.550.000 تومان
FL12323 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 560 (با طول استاندارد) 1.210.000 تومان 1.450.000 تومان
FL12222 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 500 (با طول استاندارد)1.100.000 تومان 1.190.000 تومان
FL12121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 450 (با طول استاندارد)798.000 تومان 990.000 تومان
FL62121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 500 (با طول استاندارد)820.000 تومان 1.020.000 تومان
FL12020 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 400 (با طول استاندارد) 529.000 تومان 713.000 تومان
FL11919 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 355 (با طول استاندارد) 419.000 تومان605.000 تومان
FL11818 xy فلنج تزریقی پلی اتیلن 315 (با طول استاندارد) 348.000 تومان 429.000 تومان
FL61717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315 (با طول استاندارد) 343.000 تومان 380.000 تومان
FL11717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 (با طول استاندارد) 339.000 تومان 375.000 تومان
FL11616 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 250 (با طول استاندارد) 209.000 تومان 295.000 تومان
FL11515 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200 (با طول استاندارد)128.700 تومان 180.000 تومان
FL11414 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 200 (با طول استاندارد) 126.400 تومان 135.000 تومان
FL11313 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160(با طول استاندارد)78.000 تومان 85.000 تومان
FL11212 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 160 (با طول استاندارد) 61.000 تومان 72.000 تومان
FL61111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 160(با طول استاندارد) 66.000 تومان 69.000 تومان
FL11111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 140 (با طول استاندارد)66.000 تومان 69.000 تومان
FL11010 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 125 (با طول استاندارد) 34.000 تومان 47.000 تومان
FL10909 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 110 (با طول استاندارد)26.000 تومان 29.000 تومان
FL10808 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 90 (با طول استاندارد) 22.400 تومان 25.200 تومان
FL10707 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 75 (با طول استاندارد) 16.300 تومان 20.000 تومان
FL10606 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 63 (با طول استاندارد)8.500 تومان 12.000 تومان
FL10505 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 50 (با طول استاندارد) 6.500 تومان 8.900 تومان
FL10404 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 40 (با طول استاندارد)6.500 تومان 8.900 تومان
FL10303 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 32 (با طول استاندارد) 6.500 تومان 8.900 تومان

فلنج تزریقی پلی اتیلن (Long Adaptor)

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
FL21919 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 355 (Long Adaptor)433.200 تومان 481.600 تومان
FL21818 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 315 (Long Adaptor)331.700 تومان 414.300 تومان
FL71717 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 280-اتصال به 315(Long Adaptor) 302.000 تومان 302.000 تومان
FL21717 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 280-اتصال به 250(Long Adaptor)302.000 تومان 302.000 تومان
FL21616 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 250(Long Adaptor)220.800 تومان 249.000 تومان
FL21515 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 225-اتصال به 200 (Long Adaptor)147.500 تومان 184.600 تومان
FL21414 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 200 (Long Adaptor)136.100 تومان 174.700 تومان
FL21313 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 180 - اتصال به 160 (Long Adaptor) 91.200 تومان 99.100 تومان
FL21212 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 160 (Long Adaptor) 84.000 تومان89.100 تومان
FL71111 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 140-اتصال به 160 (Long Adaptor)79.200 تومان89.100 تومان
FL21111 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 140-اتصال به 140 (Long Adaptor) 79.200 تومان 89.100 تومان
FL21010 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 125 (Long Adaptor) 29.500 تومان 43.100 تومان
FL20909 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 110(Long Adaptor) 28.200 تومان 33.200 تومان
FL20808 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 90 (Long Adaptor) 18.300 تومان 22.900 تومان
FL20707 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 75 (Long Adaptor) 13.400 تومان 18.800 تومان
FL20606 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 63 (Long Adaptor) 8.900 تومان 11.100 تومان
FL20505 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 50 (Long Adaptor) 7.800 تومان 10.200 تومان
FL20404 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 40 (Long Adaptor) 7.800 تومان 10.200 تومان
FL20303 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 32 (Long Adaptor) 7.800 تومان 10.200 تومان

فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type B)

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
FL32424 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 630 - Type B1.661.600 تومان 1.782.500 تومان
FL32323 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 560 - Type B1.391.500 تومان1.667.500 تومان
FL32222 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 500 - Type B1.265.000 تومان 1.368.500 تومان
FL32121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 450 - Type B917.700 تومان 1.138.500 تومان
FL82121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 500 - Type B943.000 تومان 1.173.000 تومان
FL32020 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 400- Type B608.300 تومان 819.900 تومان
FL31919 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 355-Type B481.900 تومان695.700 تومان
FL31818 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 315 - Type B400.200 تومان 493.400 تومان
FL81717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315- Type B394.400 تومان 437.000 تومان
FL31717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280- اتصال به 250 - Type B389.800 تومان 431.300 تومان
FL31616 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 250 - Type B240.400 تومان 339.200 تومان
FL31515 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200- Type B148.000 تومان 207.000 تومان
FL31414 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 200 - Type B1.045.400 تومان 1.055.200 تومان
FL31313 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 180 - اتصال به 160 - Type B89.700 تومان 97.700 تومان
FL31212 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 160-Type B70.200 تومان 82.800 تومان
FL81111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 160-Type B75.900 تومان79.300 تومان
FL31111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال 140-Type B75.900 تومان79.300 تومان
FL31010 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن Type B-12539.100 تومان 54.100 تومان
FL30909 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 110-Type B29.900 تومان 33.400 تومان

تبدیل تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
R012423 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 560*630--
R012422 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*6301.890.000 تومان 2.200.000 تومان
R012421 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*6301.890.000 تومان 2.200.000 تومان
R012420 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*6301.890.000 تومان 2.200.000 تومان
R052419 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*6301.890.000 تومان 2.200.000 تومان
R052418 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*6302.580.000 تومان 3.070.000 تومان
R052416 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*6302.580.000 تومان 3.070.000 تومان
R052415 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*6302.580.000 تومان 3.070.000 تومان
R052414 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*6302.580.000 تومان 3.070.000 تومان
R012322 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*5601.610.000 تومان -
R012321 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*5601.610.000 تومان 1.650.000 تومان
R012320 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*5601.610.000 تومان 1.650.000 تومان
R052319 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*5601.610.000 تومان 1.650.000 تومان
R052318 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*5602.300.000 تومان2.520.000 تومان
R052316 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*5602.300.000 تومان 2.520.000 تومان
R052315 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*5602.300.000 تومان 2.520.000 تومان
R052314 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*5602.300.000 تومان 2.520.000 تومان
R012221 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*5001.440.000 تومان 1.480.000 تومان
R012220 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*5001.440.000 تومان 1.480.000 تومان
R012219 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*5001.440.000 تومان 1.480.000 تومان
R052218 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*5001.440.000 تومان 1.480.000 تومان
R052216 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*5001.270.000 تومان1.350.000 تومان
R052215 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*5001.610.000 تومان 1.740.000 تومان
R052214 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*5001.430.000 تومان 1.629.000 تومان
R012120 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*4501.390.000 تومان 1.420.000 تومان
R012119 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*4501.390.000 تومان 1.420.000 تومان
R022118 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*4501.390.000 تومان 1.420.000 تومان
R022116 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*4502.015.000 تومان 2.122.000 تومان
R022115 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*4502.015.000 تومان 2.122.000 تومان
R022114 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*4502.015.000 تومان 2.122.000 تومان
R052112 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*4502.015.000 تومان 2.122.000 تومان
R052110 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*4502.094.000 تومان 2.221.000 تومان
R052109 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*4502.094.000 تومان 2.221.000 تومان
R052108 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*4502.094.000 تومان 2.221.000 تومان
R022019 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*400880.000 تومان 938.000 تومان
R022018 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*400880.000 تومان 938.000 تومان
R022016 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*400880.000 تومان 938.000 تومان
R022015 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*400880.000 تومان 938.000 تومان
R012014 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*400880.000 تومان 938.000 تومان
R052012 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*400880.000 تومان 938.000 تومان
R052010 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*400959.000 تومان 1.037.000 تومان
R052009 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*400959.000 تومان 1.037.000 تومان
R052008 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*400959.000 تومان 1.037.000 تومان
R021918 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*355690.000 تومان 870.000 تومان
R021916 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*355690.000 تومان 870.000 تومان
R021915 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*355690.000 تومان870.000 تومان
R021914 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*355690.000 تومان 870.000 تومان
R051912 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*355690.000 تومان 870.000 تومان
R051910 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*355769.000 تومان 969.000 تومان
R051909 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*355769.000 تومان 969.000 تومان
R051908 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*355769.000 تومان 969.000 تومان
R021817 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 280*315625.000 تومان702.000 تومان
R021816 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*315625.000 تومان 702.000 تومان
R021815 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*315625.000 تومان 702.000 تومان
R011814 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*315625.000 تومان 702.000 تومان
R011812 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*315625.000 تومان 702.000 تومان
R031810 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*315704.000 تومان 801.000 تومان
R031809 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*315704.000 تومان 801.000 تومان
R031808 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*315704.000 تومان 801.000 تومان
R021716 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*280570.000 تومان 573.000 تومان
R021715 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*280903.000 تومان 963.000 تومان
R021714 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*280570.000 تومان 573.000 تومان
R021712 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*280570.000 تومان 573.000 تومان
R051710 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*280649.000 تومان 672.000 تومان
R051709 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*280649.000 تومان 672.000 تومان
R051708 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*280649.000 تومان 672.000 تومان
R011615 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*250333.000 تومان 390.000 تومان
R011614 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*250290.000 تومان 301.000 تومان
R011612 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*250280.000 تومان299.000 تومان
R031610 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*250468.000 تومان 590.000 تومان
R011609 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*250280.000 تومان 299.000 تومان
R011608 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*250280.000 تومان 299.000 تومان
R031607 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*250296.000 تومان 317.900 تومان
R031606 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*250295.700 تومان 317.900 تومان
R031605 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*250297.500 تومان 317.900 تومان
R011514 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*225244.000 تومان 265.000 تومان
R011513 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*225244.000 تومان 265.000 تومان
R011512 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*225244.000 تومان 265.000 تومان
R021510 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*225244.000 تومان 265.000 تومان
R021509 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*225244.000 تومان 265.000 تومان
R021508 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*225244.000 تومان 265.000 تومان
R021507 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*225260.000 تومان283.900 تومان
R021506 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*225259.700 تومان 283.900 تومان
R051505 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*225261.500 تومان283.900 تومان
R011413 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*200212.000 تومان258.000 تومان
R011412 xyتبدیل تزیقی پلی اتیلن 160*200145.000 تومان175.000 تومان
R011410 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*200170.000 تومان 175.000 تومان
R011409 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*200123.000 تومان 160.000 تومان
R011408 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*200123.000 تومان160.000 تومان
R031407 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*200123.000 تومان 160.000 تومان
R031406 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*200123.000 تومان160.000 تومان
R031405 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*200132.300 تومان 174.000 تومان
R011312 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*180149.000 تومان 175.000 تومان
R011310 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*180149.000 تومان 175.000 تومان
R011309 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*180149.000 تومان175.000 تومان
R011308 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*180149.000 تومان 175.000 تومان
R031307 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*180149.000 تومان175.000 تومان
R031306 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*180149.000 تومان 175.000 تومان
R031305 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*180158.300 تومان 189.000 تومان
R011211 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*160144.000 تومان 163.500 تومان
R011210 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*16079.000 تومان 99.000 تومان
R011209 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*16079.000 تومان99.000 تومان
R011208 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*16079.000 تومان99.000 تومان
R011207 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*16079.000 تومان 99.000 تومان
R011206 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*16079.000 تومان99.000 تومان
R031205 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*16088.300 تومان1.130.000 تومان
R021110 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*140101.000 تومان 110.000 تومان
R011109 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*140101.000 تومان 110.000 تومان
R011108 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*140101.000 تومان 110.000 تومان
R011107 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*140101.000 تومان 110.000 تومان
R021106 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*140101.000 تومان 110.000 تومان
R051105 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*140110.300 تومان 124.000 تومان
R011009 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*12541.000 تومان 43.200 تومان
R011008 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*12541.000 تومان 43.200 تومان
R011007 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*12541.000 تومان 43.200 تومان
R011006 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*12541.000 تومان 43.200 تومان
R031005 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*12541.000 تومان 57.200 تومان
R010908 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*11028.700 تومان 30.200 تومان
R010907 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*11028.700 تومان 30.200 تومان
R010906 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*11028.700 تومان 30.200 تومان
R010807 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*9016.000 تومان 18.900 تومان
R010806 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*9015.700 تومان 18.900 تومان
R030805 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*9017.500 تومان 18.900 تومان
R010706 xyتبدیل تزریق پلی اتیلن 63*7511.300 تومان 13.950 تومان
R010705 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*759.300 تومان 13.950 تومان
R010605 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*639.300 تومان 13.950 تومان
R010604 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*638.900 تومان 11.100 تومان
R010603 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*638.900 تومان 11.100 تومان
R010602 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 25*6348.900 تومان 51.100 تومان
R010504 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*508.900 تومان 11.100 تومان
R010503 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*508.900 تومان11.100 تومان
R010403 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*4040.000 تومان40.000 تومان

کپ تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CA12222 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 5001.450.000 تومان1.490.000 تومان
CA32020 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 400 895.000 تومان949.000 تومان
CA11919 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 355440.000 تومان 635.300 تومان
CA11818 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 315365.400 تومان 450.500 تومان
CA11717 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 280360.200 تومان 399.000 تومان
CA11616 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 250215.000 تومان 242.300 تومان
CA11515 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 225 ( با تبدیل)200.000 تومان 218.400 تومان
CA11414 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 200 100.000 تومان 106.000 تومان
CA11212 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 16088.000 تومان 92.000 تومان
CA11010 xy کپ تزریقی پلی اتیلن 12532.000 تومان 39.000 تومان
CA10909 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 11026.000 تومان 28.000 تومان
CA10808 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 9022.000 تومان 24.500 تومان
CA10707 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 7519.700 تومان 20.500 تومان
CA10606 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 63 16.300 تومان 18.500 تومان
CA10505 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 5011.000 تومان 14.200 تومان

کپ فلنجدار پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CA21414 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 200158.800 تومان 200.100 تومان
CA21212 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 160106.600 تومان 133.200 تومان
CA21010 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 12582.900 تومان 120.100 تومان
CA20909 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 11064.900 تومان 93.400 تومان
CA20808 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 9046.500 تومان 66.500 تومان
CA20707 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 7542.000 تومان 60.100 تومان
CA20606 xy کپ فلنجدار پلی اتیلن 6330.500 تومان 44.400 تومان

چهار راه تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CR32020 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 400392.000 تومان 3.402.720 تومان
CR31919 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 3552.733.000 تومان 2.684.640 تومان
CR31818 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 3151.556.000 تومان2.113.440 تومان
CR11616 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 250653.0001.330.080 تومان
CR11414 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 200353.000856.800 تومان
CR11212 xyچهار راه90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 160-363.000 تومان
CR31010 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 1251.080.200 تومان 290.000 تومان
CR10909 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 110-287.000 تومان
CR10808 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 90-191.000 تومان

فلنج هسته فولادی

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
FL50606 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 6361.000 تومان63.000 تومان
FL50707 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 75 90.000 تومان 95.000 تومان
FL50808 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 90107.000 تومان 116.000 تومان
FL50909 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 110145.000 تومان 152.000 تومان
FL51010 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 125175.600 تومان 180.000 تومان
FL51212 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 160 278.000 تومان 288.000 تومان
FL51414 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 200361.000 تومان 406.000 تومان
FL51616 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 250523.000 تومان 677.000 تومان
FL51818 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 315851.000 تومان 1.160.000 تومان
FL51919 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 3551.060.000 تومان 1.309.000 تومان
FL52020 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 4001.600.000 تومان1.695.000 تومان

کپ فلنجدار با هسته فولادی

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 6361.000 تومان 63.000 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 7590.000 تومان 95.000 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 90107.000 تومان 116.000 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 110145.000 تومان 152.000 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 125175.600 تومان 180.000 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 160278.000 تومان 288.000 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 200361.000 تومان 406.000 تومان

سه راه مساوی فلنجدار هسته فولادی

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T052020 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 400623.000 تومان734.800 تومان
T051919 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3554.284.500 تومان 5.393.200 تومان
T051818 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3153.136.000 تومان 4.379.500 تومان
T051616 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2501.937.100 تومان 2.518.500 تومان
T051414 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2001.303.400 تومان 1.483.900 تومان
T051212 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160960.500 تومان 1.034.600 تومان
T051010 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125574.700 تومان 616.600 تومان
T050909 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110469.300 تومان 507.300 تومان
T050808 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90341.100 تومان 374.300 تومان
T050707 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75283.100 تومان 299.300 تومان
T050606 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63191.900 تومان 201.400 تومان

سه راه نا مساوی فلنجدار هسته فولادی

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T052019 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355*400 (با تبدیل)6.346.000 تومان 7.559.200 تومان
T052018 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*4005.292.500 تومان 6.317.500 تومان
T052016 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*4004.961.900 تومان 5.858.700 تومان
T052014 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*4004.722.500 تومان 5.601.200 تومان
T052012 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*400 (با تبدیل)4.781.400 تومان 5.655.400 تومان
T052010 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*400(با تبدیل)4.707.800 تومان 5.552.800 تومان
T052009 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*400 (با تبدیل)4.634.100 تومان 5.511.900 تومان
T052008 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*400 (با تبدیل)4.598.000 تومان 5.477.700 تومان
T052007 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*400 (با تبدیل)4.581.900 تومان 5.457.800 تومان
T052006 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*400 (با تبدیل)4.554.300 تومان 5.427.400 تومان
T051918 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*3554.057.500 تومان 6.078.100 تومان
T051916 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*3553.717.400 تومان 4.707.300 تومان
T051914 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*3553.525.500 تومان 4.402.300 تومان
T051912 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*3553.408.600 تومان 4.285.500 تومان
T051910 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*3553.386.400 تومان 4.111.600 تومان
T051909 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*3553.357.300 تومان 4.085.000 تومان
T051908 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*3553.321.200 تومان 4.050.800 تومان
T051907 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*355(با تبدیل)3.305.100 تومان 4.059.500 تومان
T051906 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*355 (با تبدیل)3.277.500 تومان 4.029.100 تومان
T051816 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*3152.815.800 تومان 3.749.700 تومان
T051814 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*3152.631.500 تومان3.482.700 تومان
T051812 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*3152.546.000 تومان3.361.100 تومان
T051810 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*3152.443.000 تومان 3.246.200 تومان
T051809 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*3152.414.000 تومان 3.219.600 تومان
T051808 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*3152.405.100 تومان 3.185.400 تومان
T051807 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*3152.389.000 تومان 3.183.400 تومان
T051806 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*3152.361.400 تومان 3.153.000 تومان
T051614 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*2501.749.900 تومان 2.208.800 تومان
T051612 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*2501.665.400 تومان 2.096.700 تومان
T051610 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*2501.559.500 تومان 1.977.900 تومان
T051609 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*2501.539.000 تومان 1.948.500 تومان
T051608 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*2501.479.200 تومان 1.912.400 تومان
T051607 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*2501.457.300 تومان 1.892.400 تومان
T051606 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*2501.423.100 تومان 1.862.000 تومان
T051412 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*2001.196.100 تومان 1.368.000 تومان
T051410 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*2001.076.000 تومان 1.255.900 تومان
T051409 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*2001.046.900 تومان 1.209.400 تومان
T051408 xyسه راه 90 درجه فنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*2001.089.000 تومان 1.160.000 تومان
T051407 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*200991.800 تومان 1.132.400 تومان
T051406 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*200964.300 تومان 1.102.000 تومان
T051210 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160861.300 تومان 942.400 تومان
T051209 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160808.500 تومان 867.400 تومان
T051208 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*160772.400 تومان 826.500 تومان
T051207 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*160755.100 تومان 804.700 تومان
T051206 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*160725.300 تومان 770.500 تومان
T051009 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*125532.200 تومان579.500 تومان
T051008 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*125496.000 تومان 541.500 تومان
T051007 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*125479.600 تومان 517.300 تومان
T051006 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*125451.800 تومان 485.500 تومان
T050908 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*110341.000 تومان 398.900 تومان
T050907 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*110 327.500 تومان 373.200 تومان
T050906 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*110303.800 تومان 347.200 تومان
T050807 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*90288.200 تومان 326.400 تومان
T050806 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*90264.200 تومان300.300 تومان
T050706 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*75223.800 تومان249.600 تومان

زانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
E122020 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 4004.322.500 تومان 5.111.000 تومان
E121919 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3552.992.500 تومان 3.722.100 تومان
E121818 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3152.233.500 تومان 2.888.000 تومان
E121616 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2501.314.300 تومان 1.713.800 تومان
E121414 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200884.500 تومان 1.043.100 تومان
E121212 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160666.100 تومان 713.500 تومان
E121010 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125401.400 تومان 425.600 تومان
E120909 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110324.000 تومان 345.800 تومان
E120808 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90224.700 تومان 252.700 تومان
E120707 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75190.100 تومان207.100 تومان
E120606 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63131.600 تومان141.700 تومان

زانوی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
E152020 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 4003.980.500 تومان4.275.000 تومان
E151919 xyزانوی جوشی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3553.061.900 تومان 3.799.100 تومان
E151818 xyزانوی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3152.167.900 تومان 2.821.500 تومان
E151616 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 2501.288.200 تومان 1.686.300 تومان
E151414 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 200871.200 تومان 989.000 تومان
E151212 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 160631.800 تومان 675.500 تومان
E151010 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 125381.000 تومان 411.400 تومان
E150909 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 110311.600 تومان 332.500 تومان
E150808 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 90227.000 تومان 248.900 تومان
E150707 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 75189.900 تومان 204.300 تومان
E150606 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 63132.800 تومان142.400 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا10-10016-100 
R092019 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355*4003.363.000 تومان 3.744.900 تومان
R092018 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*4003.164.500 تومان 3.603.400 تومان
R092016 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*4002.852.900 تومان3.144.500 تومان
R092014 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*4002.699.000 تومان 2.887.100 تومان
R092012 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*4002.620.100 تومان 2.775.000 تومان
R092010 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*4002.597.900 تومان 2.766.400 تومان
R092009 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*4002.568.800 تومان2.739.800 تومان
R092008 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*4002.532.700 تومان2.705.600 تومان
R091918 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*3552.471.000 تومان 3.172.100 تومان
R091916 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*3552.159.400 تومان 2.713.200 تومان
R091914 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*3552.005.500 تومان 2.455.800 تومان
R091912 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*3551.926.600 تومان2.343.700 تومان
R091910 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*3551.904.400 تومان 2.335.100 تومان
R091909 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*3551.875.300 تومان2.308.500 تومان
R091908 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*3551.839.200 تومان2.274.300 تومان
R091816 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*3151.899.100 تومان2.412.100 تومان
R091814 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*3151.745.200 تومان 2.154.600 تومان
R091812 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*3151.666.300 تومان 2.042.500 تومان
R091810 xy تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*3151.644.100 تومان2.034.000 تومان
R091809 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*3151.615.000 تومان 2.074.000 تومان
R091808 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*3151.578.900 تومان 1.973.200 تومان
R091807 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*3151.300.300 تومان -
R091806 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*3151.276.600 تومان-
R091614 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*2501.115.300 تومان 1.314.800 تومان
R091612 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*2501.027.000 تومان 1.020.800 تومان
R091610 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*2501.108.300 تومان 1.374.700 تومان
R091609 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*250900.600 تومان 1.071.600 تومان
R091608 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*250864.500 تومان 1.037.400 تومان
R091607 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*250863.600 تومان 1.035.400 تومان
R091606 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*250835.700 تومان 1.005.000 تومان
R091412 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*200744.800 تومان 825.600 تومان
R091410 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*200671.300 تومان 723.000 تومان
R091409 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*200597.600 تومان 682.100 تومان
R091408 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*200561.500 تومان647.900 تومان
R091407 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*200545.300 تومان 628.000 تومان
R091406 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*200517.800 تومان 597.600 تومان
R091210 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160506.000 تومان 538.700 تومان
R091209 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160476.900 تومان 512.100 تومان
R091208 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*160440.800 تومان477.900 تومان
R091207 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*160424.700 تومان457.900 تومان
R091206 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*160397.100 تومان 427.500 تومان
R091009 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*125343.500 تومان 356.400 تومان
R091008 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*125307.400 تومان322.200 تومان
R091007 xy تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*125291.300 تومان302.300 تومان
R091006 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*125263.700 تومان271.900 تومان
R090908 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*110266.700 تومان283.300 تومان
R090907 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*110250.500 تومان 263.300 تومان
R090906 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*110223.000 تومان 232.900 تومان
R090807 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*90 202.400 تومان 218.400 تومان
R090806 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*90174.500 تومان188.000 تومان
R090706 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*75154.200 تومان163.400 تومان

چهار راه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CR61616 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2502.607.800 تومان3.836.200 تومان
CR61414 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2001.707.200 تومان2.356.800 تومان
CR61212 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160-1.439.300 تومان
CR60909 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110-850.300 تومان
CR60808 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90-622.300 تومان

رینگ پلیمری

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 63 (ضخامت 18 میلیمتر)29.400 تومان32.300 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 75 (ضخامت 18 میلیمتر)47.300 تومان52.000 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 90 (ضخامت 20 میلیمتر)72.200 تومان79.400 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 110 (ضخامت 20 میلیمتر)78.700 تومان86.600 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 125 (ضخامت 22 میلیمتر)109.500 تومان120.400 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 160 (ضخامت 25 میلیمتر)135.100 تومان148.600 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 200 (ضخامت 28 میلیمتر)179.400 تومان197.300 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 225 (ضخامت 28 میلیمتر) 179.400 تومان 197.300 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 250 (ضخامت 30 میلیمتر)286.400 تومان315.000 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 315 (ضخامت 35 میلیمتر) 445.200 تومان 489.700 تومان

اتصالات فلنجدار فابریک با فشار کاری 6

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
T041818 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 315--
T041616 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 250868.300 تومان -
T041414 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200491.200 تومان -
T041212 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160377.100 تومان -
T041010 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125211.300 تومان -
T040909 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110179.600 تومان
T040808 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90142.700 تومان
T041817 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 280*315 (با تبدیل)--
T041816 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 250*315--
T041815 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 225*315 (با تبدیل)--
T041814 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200*315--
T041812 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160*315 1.077.700 تومان-
T041810 xyسه راه فنلجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*315 (با تبدیل)--
T041809 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*315 (با تبدیل)--
T041808 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*315 (با تبدیل)--
T041807 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*315 (با تبدیل)--
T041614 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200*250--
T041613 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 180*250(با تبدیل)--
T041612 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160*250834.900 تومان -
T041611 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 140*250(با تبدیل)--
T041610 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*250--
T041609 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*250719.800 تومان-
T041608 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*250719.800 تومان
T041607 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*250 (با تبدیل)--
T041412 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160*200--
T041411 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 140*200 (با تبدیل)--
T041410 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*200 (با تبدیل)--
T041409 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*200467.600 تومان
T041408 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*200467.600 تومان
T041407 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*200--
T041406 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63*200(با تبدیل)--
T041405 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50*200 (با تبدیل)--
T041210 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*160 (با تبدیل)--
T041209 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*160--
T041208 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*160--
T041207 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*160--
T041206 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63*160--
T041205 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50*160 (با تبدیل)--
T041009 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*125 (با تبدیل)--
T041008 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*125 (با تبدیل)--
T041007 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*125 (با تبدیل)--
T040908 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*110173.000 تومان-
T040907 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*110--
T040906 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63*110173.000 تومان -
T040905 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50*110 (با تبدیل)--
E091414 xyزانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200357.100 تومان
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160300.700 تومان
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125180.800 تومان-
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110134.800 تومان -
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90114.000 تومان-
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200--