دسته بندی محصولات
ثبت نام

لیست قیمت محصولات شرکت تکاب اتصال دماوند

لیست قیمت محصولات تکاب اتصال دماوند

دانلود لیست قیمت

دانلود فایل PDF لیست قیمت محصولات تکاب اتصال

لیست قیمت مورد نظر خود را انتخاب کنید:

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن (دی ماه سال 1399) ​

سه راه مساوی تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T012222 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 500 2.139.000 تومان 2.346.000 تومان
T012020 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4001.084.000 تومان 1.354.000 تومان
T011919 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 355929.500 تومان 1.165.600 تومان
T011818 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315667.900 تومان 838.000 تومان
T011717 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 280655.600 تومان 821.000 تومان
T011616 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250460.900 تومان 552.100 تومان
T011515 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225364.400 تومان 455.300 تومان
T011414 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200268.900 تومان 298.200 تومان
T011313 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180249.700 تومان 263.400 تومان
T011212 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160175.800 تومان 195.800 تومان
T011111 xy سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 140169.000 تومان 186.300 تومان
T011010 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 12565.900 تومان 94.300 تومان
T010909 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 11050.500 تومان 69.700 تومان
T010808 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 9027.900 تومان 39.900 تومان
T010707 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 7523.000 تومان 28.900 تومان
T010606 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 6317.400 تومان 21.200 تومان
T010505 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5012.500 تومان 15.300 تومان
T010404 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4011.800 تومان 13.600 تومان
T010303 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3211.600 تومان 12.100 تومان

سه راه نا مساوی تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T012218 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*5002.249.400 تومان 2.249.400 تومان
T012216 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*5002.111.400 تومان 2.111.400 تومان
T012214 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*5002.083.800 تومان2.083.800 تومان
T062019 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 355*400 (باتبدیل) 1.734.000 تومان 2.069.000 تومان
T012018 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*4001.010.900 تومان 1.262.200 تومان
T012016 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*400995.200 تومان 1.243.900 تومان
T012015 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*400995.200 تومان 1.243.900 تومان
T012014 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*400968.900 تومان 1.209.700 تومان
T012012 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*4001.088.900 تومان 1.363.700 تومان
T062010 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*400(با تبدیل) 1.103.900 تومان 1.363.700 تومان
T062009 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*400(با تبدیل) 1.078.900 تومان 1.336.700 تومان
T061918 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*355 (با تبدیل)1.285.000 تومان 1.845.600 تومان
T011916 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*355864.100 تومان 1.081.700 تومان
T011915 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*355864.100 تومان 1.081.700 تومان
T011914 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*355859.000 تومان 1.076.400 تومان
T011912 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*355859.000 تومان 1.076.400 تومان
T011910 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*355 859.000 تومان 1.076.400 تومان
T011909 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*355810.400 تومان 1.062.600 تومان
T011908 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*355810.400 تومان 1.062.600 تومان
T061817 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 280*315(با تبدیل)1.222.900 تومان 1.478.000 تومان
T011816 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*315632.300 تومان 790.700 تومان
T011815 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*315632.300 تومان 790.700 تومان
T011814 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*315605.600 تومان 759.000 تومان
T011812 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*315605.600 تومان 759.000 تومان
T011810 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*315605.600 تومان 759.000 تومان
T011809 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*315589.400 تومان 746.500 تومان
T011808 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*315589.400 تومان 746.500 تومان
T061716 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*280(با تبدیل)1.145.600 تومان 1.145.600 تومان
T061715 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*280 (باتبدیل)1.145.600 تومان 1.341.000 تومان
T061714 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*280 (با تبدیل) 1.145.600 تومان 1.341.000 تومان
T061712 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*280 (با تبدیل) 1.145.6001.341.000 تومان
T061710 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*280 (با تبدیل) 1.205.600 تومان 1.423.500 تومان
T061709 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*280 (با تبدیل) 1.205.600 تومان 1.423.500 تومان
T061708 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*280 (با تبدیل) 1.205.600 تومان1.423.500 تومان
T011614 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*250430.800 تومان 538.300 تومان
T011612 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*250408.600 تومان513.400 تومان
T011610 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*250408.600 تومان 513.400 تومان
T011609 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*250400.100 تومان 502.400 تومان
T011608 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*250366.800 تومان 502.400 تومان
T061607 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*250366.800 تومان 502.400 تومان
T011606 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*250366.800 تومان 502.400 تومان
T061514 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*225 (با تبدیل) 553.400 تومان 670.300 تومان
T061513 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180*225 (با تبدیل)553.400 تومان 670.300 تومان
T061512 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*225 (با تبدیل) 553.400 تومان 670.300 تومان
T061510 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*225 (با تبدیل)553.400 تومان 670.300 تومان
T011509 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*225333.300 تومان 425.800 تومان
T011508 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*225371.600 تومان 464.800 تومان
T061507 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*225 (با تبدیل) 360.400 تومان 478.700 تومان
T011506 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*225360.400 تومان 478.700 تومان
T011412 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*200256.900 تومان 320.400 تومان
T011410 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*200256.900 تومان 320.400 تومان
T011409 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*200223.400 تومان 276.100 تومان
T011408 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*200223.400 تومان 276.100 تومان
T011407 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*200223.400 تومان 276.100 تومان
T011406 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*200223.400 تومان 276.100 تومان
T011312 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*180236.700 تومان 252.700 تومان
T011309 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*180226.100 تومان 246.200 تومان
T011308 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*180253.200 تومان 285.300 تومان
T011306 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*180214.200 تومان 244.500 تومان
T011210 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*160185.500 تومان 232.000 تومان
T011209 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*160141.000 تومان 174.000 تومان
T011208 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*160141.000 تومان 174.000 تومان
T011207 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*160141.000 تومان 174.000 تومان
T011206 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*160135.600 تومان 165.700 تومان
T011110 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*140218.000 تومان 244.100 تومان
T011109 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*140218.000 تومان 244.100 تومان
T011108 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*140218.000 تومان 244.100 تومان
T011107 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*140218.000 تومان 244.100 تومان
T061106 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*140 (با تبدیل) 218.000 تومان 256.800 تومان
T011009 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110*12562.600 تومان 89.900 تومان
T011008 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*12560.000 تومان 85.700 تومان
T011007 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*12560.000 تومان 85.700 تومان
T011006 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*12557.600 تومان 80.300 تومان
T011005 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*12557.600 تومان 80.300 تومان
T010908 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90*11045.800 تومان 66.400 تومان
T010907 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*11043.400 تومان 60.800 تومان
T010906 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*11043.400 تومان 60.800 تومان
T010905 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*11043.400 تومان60.800 تومان
T010807 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75*9027.100 تومان 39.000 تومان
T010806 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*9026.800 تومان 38.900 تومان
T010706 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63*7522.800 تومان 28.400 تومان
T010705 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*7522.800 تومان 28.400 تومان
T010605 xyسه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50*6317.300 تومان 20.900 تومان

زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100
E022222 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5001.656.000 تومان 1.932.000 تومان
E022020 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 400924.200 تومان 1.154.900 تومان
E021919 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 355801.400 تومان 1.003.000 تومان
E021818 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315560.400 تومان 699.100 تومان
E021616 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250312.100 تومان 389.000 تومان
E021515 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225270.600 تومان 339.700 تومان
E021414 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200212.500 تومان266.300 تومان
E021313 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180183.500 تومان 232.000 تومان
E021212 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160132.500 تومان 165.700 تومان
E021010 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 12568.400 تومان 76.900 تومان
E020909 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 11048.300 تومان52.100 تومان
E020808 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90 24.000 تومان32.000 تومان
E020707 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 7519.200 تومان 26.500 تومان
E020606 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 6315.900 تومان 22.900 تومان
E020505 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5012.500 تومان 13.600 تومان
E020404 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4010.600 تومان 11.700 تومان
E020303 xyزانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3210.600 تومان 11.700 تومان

زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
E012020 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 400930.400 تومان -
E161919 xyزانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 355867.600 تومان 1.043.300 تومان
E011818 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 315530.000 تومان 602.300 تومان
E011616 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 250276.100 تومان 347.600 تومان
E011515 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 225198.900 تومان 248.400 تومان
E011414 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 200182.600 تومان 198.900 تومان
E011313 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 180180.900 تومان 195.800 تومان
E011212 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 160 105.700 تومان 115.200 تومان
E011010 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 12548.200 تومان 69.700 تومان
E010909 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 11035.000 تومان 39.900 تومان
E010808 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 9023.000 تومان 24.700 تومان
E010707 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 7518.400 تومان 24.400 تومان
E010606 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 6317.400 تومان 23.700 تومان
E010505 xyزانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 5017.400 تومان 23.700 تومان

زانوی جوشی / تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
E160404 xyزانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 4017.400 تومان 23.700 تومان
E160303 xyزانوی جوشی / تزریقی 45 درجه پلی اتیلن 3217.400 تومان 23.700 تومان
E160909 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 11046.000 تومان 40.000 تومان
E161010 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 12564.100 تومان 93.500 تومان
E161212 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 160129.500 تومان 147.000 تومان
E161313 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 180212.600 تومان 235.500 تومان
E161414 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 200214.400 تومان 238.600 تومان
E161515 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 225238.600 تومان 296.000 تومان
E161616 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 250315.800 تومان 395.300 تومان
E161818 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 315588.000 تومان 668.500 تومان
E161919 xy زانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 355934.000 تومان1.126.100 تومان
E162020 xyزانوی جوشی / تزریقی 30 درجه پلی اتیلن 4001.013.000 تومان 1.149.100 تومان

فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type A)

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
FL12828 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 1000 (با طول استاندارد)1.900.300 تومان-
FL12727 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 900 (با طول استاندارد) 1.720.300 تومان -
FL12626 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 800 (با طول استاندارد) 1.460.300 تومان -
FL12525 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 710 (با طول استاندارد) 1.322.500 تومان1.587.000 تومان
FL12424 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 630 (با طول استاندارد) 1.204.100 تومان 1.445.100 تومان
FL12323 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 560 (با طول استاندارد) 1.159.900 تومان 1.390.200 تومان
FL12222 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 500 (با طول استاندارد)819.900 تومان 1.000.600 تومان
FL12121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 450 (با طول استاندارد)764.300 تومان 931.600 تومان
FL62121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 500 (با طول استاندارد)855.400 تومان 1.029.900 تومان
FL12020 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 400 (با طول استاندارد) 462.800 تومان 517.600 تومان
FL11919 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 355 (با طول استاندارد) 361.000 تومان401.300 تومان
FL11818 xy فلنج تزریقی پلی اتیلن 315 (با طول استاندارد) 276.400 تومان 345.300 تومان
FL61717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315 (با طول استاندارد) 251.600 تومان 251.600 تومان
FL11717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 (با طول استاندارد) 251.600 تومان 251.600 تومان
FL11616 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 250 (با طول استاندارد) 184.000 تومان 207.500 تومان
FL11515 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200 (با طول استاندارد)122.900 تومان 153.900 تومان
FL11414 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 200 (با طول استاندارد) 113.400 تومان 145.600 تومان
FL11313 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160(با طول استاندارد)76.000 تومان 82.700 تومان
FL11212 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 160 (با طول استاندارد) 70.000 تومان 74.300 تومان
FL61111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 160(با طول استاندارد) 66.000 تومان 74.300 تومان
FL11111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 140 (با طول استاندارد)66.000 تومان 74.300 تومان
FL11010 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 125 (با طول استاندارد) 24.500 تومان 35.900 تومان
FL10909 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 110 (با طول استاندارد)23.500 تومان 27.600 تومان
FL10808 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 90 (با طول استاندارد) 15.200 تومان 19.100 تومان
FL10707 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 75 (با طول استاندارد) 11.100 تومان 15.700 تومان
FL10606 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 63 (با طول استاندارد)7.400 تومان 9.300 تومان
FL10505 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 50 (با طول استاندارد) 6.400 تومان 8.500 تومان
FL10404 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 40 (با طول استاندارد)6.400 تومان 8.500 تومان
FL10303 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 32 (با طول استاندارد) 6.400 تومان 8.500 تومان

فلنج تزریقی پلی اتیلن (Long Adaptor)

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
FL21919 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 355 (Long Adaptor)433.200 تومان 481.600 تومان
FL21818 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 315 (Long Adaptor)331.700 تومان 414.300 تومان
FL71717 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 280-اتصال به 315(Long Adaptor) 302.000 تومان 302.000 تومان
FL21717 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 280-اتصال به 250(Long Adaptor)302.000 تومان 302.000 تومان
FL21616 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 250(Long Adaptor)220.800 تومان 249.000 تومان
FL21515 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 225-اتصال به 200 (Long Adaptor)147.500 تومان 184.600 تومان
FL21414 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 200 (Long Adaptor)136.100 تومان 174.700 تومان
FL21313 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 180 - اتصال به 160 (Long Adaptor) 91.200 تومان 99.100 تومان
FL21212 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 160 (Long Adaptor) 84.000 تومان89.100 تومان
FL71111 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 140-اتصال به 160 (Long Adaptor)79.200 تومان89.100 تومان
FL21111 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 140-اتصال به 140 (Long Adaptor) 79.200 تومان 89.100 تومان
FL21010 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 125 (Long Adaptor) 29.500 تومان 43.100 تومان
FL20909 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 110(Long Adaptor) 28.200 تومان 33.200 تومان
FL20808 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 90 (Long Adaptor) 18.300 تومان 22.900 تومان
FL20707 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 75 (Long Adaptor) 13.400 تومان 18.800 تومان
FL20606 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 63 (Long Adaptor) 8.900 تومان 11.100 تومان
FL20505 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 50 (Long Adaptor) 7.800 تومان 10.200 تومان
FL20404 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 40 (Long Adaptor) 7.800 تومان 10.200 تومان
FL20303 xyفلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 32 (Long Adaptor) 7.800 تومان 10.200 تومان

فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type B)

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
FL32424 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 630 - Type B1.324.500 تومان 1.589.600 تومان
FL32323 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 560 - Type B1.275.80015.293.000 تومان
FL32222 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 500 - Type B901.900 تومان 1.100.700 تومان
FL32121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 450 - Type B840.700 تومان 1.024.800 تومان
FL82121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450 - اتصال به 500 - Type B940.900 تومان 1.133.000 تومان
FL32020 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 400- Type B509.000 تومان 569.400 تومان
FL31919 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 355-Type B397.100 تومان441.500 تومان
FL31818 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 315 - Type B304.000 تومان 379.800 تومان
FL81717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315- Type B276.800 تومان 276.800 تومان
FL31717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280- اتصال به 250 - Type B276.800 تومان 276.800 تومان
FL31616 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 250 - Type B202.400 تومان 228.200 تومان
FL31515 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200- Type B135.200 تومان 169.200 تومان
FL31414 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 200 - Type B124.800 تومان 160.200 تومان
FL31313 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 180 - اتصال به 160 - Type B83.600 تومان 91.000 تومان
FL31212 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 160-Type B77.000 تومان 81.700 تومان
FL81111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 160-Type B72.600 تومان81.700 تومان
FL31111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال 140-Type B72.600 تومان81.700 تومان
FL31010 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن Type B-12527.000 تومان 39.500 تومان
FL30909 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 110-Type B25.900 تومان 30.400 تومان

تبدیل تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
R012423 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 560*6301.490.000 تومان-
R012422 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*6301.490.000 تومان 1.636.000 تومان
R012421 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*6301.490.000 تومان 1.630.000 تومان
R012420 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*6301.490.000 تومان 1.636.000 تومان
R052419 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*6301.490.000 تومان 1.636.000 تومان
R052418 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*6302.060.000 تومان 2.316.000 تومان
R052416 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*6302.060.000 تومان 2.316.000 تومان
R052415 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*6302.060.000 تومان 2.316.000 تومان
R052414 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*6302.060.000 تومان 2.316.000 تومان
R012322 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*5601.290.000 تومان -
R012321 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*5601.290.000 تومان 1.451.800 تومان
R012320 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*5601.290.000 تومان 1.451.800 تومان
R052319 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*5601.290.000 تومان 1.451.800 تومان
R052318 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*5601.860.000 تومان2.131.800 تومان
R052316 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*5601.860.000 تومان 2.131.800 تومان
R052315 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*5601.860.000 تومان 2.131.800 تومان
R052314 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*5601.860.000 تومان 2.131.800 تومان
R012221 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*5001.195.000 تومان 1.350.000 تومان
R012220 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*5001.195.000 تومان 1.350.000 تومان
R012219 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*5001.195.000 تومان 1.350.000 تومان
R052218 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*5001.195.000 تومان 1.350.000 تومان
R052216 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*5001.765.000 تومان1.990.000 تومان
R052215 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*5001.765.000 تومان 1.990.000 تومان
R052214 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*5001.765.000 تومان 1.990.000 تومان
R012120 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*4501.070.000 تومان 1.280.000 تومان
R012119 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*4501.070.000 تومان 1.280.000 تومان
R022118 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*4501.070.000 تومان 1.280.000 تومان
R022116 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*4501.625.000 تومان 1.920.000 تومان
R022115 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*4501.625.000 تومان 1.920.000 تومان
R022114 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*4501.625.000 تومان 1.920.000 تومان
R052112 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*4501.625.000 تومان 1.920.000 تومان
R052110 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*4501.685.000 تومان 2.002.500 تومان
R052109 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*4501.685.000 تومان 2.002.500 تومان
R052108 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*4501.685.000 تومان 2.002.500 تومان
R022019 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*400650.000 تومان 715.000 تومان
R022018 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*400650.000 تومان 715.000 تومان
R022016 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*400650.000 تومان 715.000 تومان
R022015 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*400650.000 تومان 715.000 تومان
R012014 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*400650.000 تومان 715.000 تومان
R052012 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*400650.000 تومان 715.000 تومان
R052010 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*400710.000 تومان 797.500 تومان
R052009 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*400710.000 تومان 797.500 تومان
R052008 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*400710.000 تومان 797.500 تومان
R021918 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*355570.000 تومان 680.000 تومان
R021916 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*355570.000 تومان 680.000 تومان
R021915 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*355570.000 تومان680.000 تومان
R021914 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*355570.000 تومان 680.000 تومان
R051912 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*355570.000 تومان 680.000 تومان
R051910 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*355630.000 تومان 762.500 تومان
R051909 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*355630.000 تومان 762.500 تومان
R051908 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*355630.000 تومان 762.500 تومان
R021817 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 280*315555.000 تومان640.000 تومان
R021816 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*315555.000 تومان 640.000 تومان
R021815 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*315555.000 تومان 640.000 تومان
R011814 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*315555.000 تومان 640.000 تومان
R011812 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*315555.000 تومان 640.000 تومان
R031810 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*315615.000 تومان 722.500 تومان
R031809 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*315615.000 تومان 722.500 تومان
R031808 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*315615.000 تومان 722.500 تومان
R021716 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*280490.000 تومان 520.000 تومان
R021715 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*280490.000 تومان 520.000 تومان
R021714 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*280490.000 تومان 520.000 تومان
R021712 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*280490.000 تومان 520.000 تومان
R051710 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*280550.000 تومان 602.500 تومان
R051709 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*280550.000 تومان 602.500 تومان
R051708 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*280550.000 تومان 602.500 تومان
R011615 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*250293.000 تومان 335.500 تومان
R011614 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*250220.000 تومان 247.500 تومان
R011612 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*250216.000 تومان375.000 تومان
R031610 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*250276.000 تومان 247.500 تومان
R011609 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*250216.000 تومان 247.500 تومان
R011608 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*250216.000 تومان 247.500 تومان
R031607 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*250227.200 تومان 261.400 تومان
R031606 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*250227.200 تومان 261.400 تومان
R031605 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*250235.000 تومان 261.400 تومان
R011514 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*225189.000 تومان 215.000 تومان
R011513 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*225189.000 تومان 215.000 تومان
R011512 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*225189.000 تومان 215.000 تومان
R021510 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*225189.000 تومان 215.000 تومان
R021509 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*225189.000 تومان 215.000 تومان
R021508 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*225189.000 تومان 215.000 تومان
R021507 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*225200.200 تومان228.900 تومان
R021506 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*225200.200 تومان 228.900 تومان
R051505 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*225208.000 تومان228.900 تومان
R011413 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*200165.000 تومان192.500 تومان
R011412 xyتبدیل تزیقی پلی اتیلن 160*200120.000 تومان154.000 تومان
R011410 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*200135.000 تومان 154.000 تومان
R011409 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*200110.000 تومان 127.000 تومان
R011408 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*200110.000 تومان127.000 تومان
R031407 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*200110.000 تومان 127.000 تومان
R031406 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*200110.000 تومان127.000 تومان
R031405 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*200118.700 تومان 139.700 تومان
R011312 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*180135.000 تومان 154.000 تومان
R011310 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*180135.000 تومان 154.000 تومان
R011309 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*180135.000 تومان154.000 تومان
R011308 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*180135.000 تومان 154.000 تومان
R031307 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*180135.000 تومان154.000 تومان
R031306 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*180135.000 تومان 154.000 تومان
R031305 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*180143.700 تومان 166.700 تومان
R011211 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*160122.000 تومان 148.500 تومان
R011210 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*16060.000 تومان 82.500 تومان
R011209 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*16060.000 تومان82.500 تومان
R011208 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*16060.000 تومان82.500 تومان
R011207 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*16060.000 تومان 82.500 تومان
R011206 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*16060.000 تومان82.500 تومان
R031205 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*16068.700 تومان95.200 تومان
R021110 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*14071.000 تومان 85.500 تومان
R011109 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*14071.000 تومان 85.500 تومان
R011108 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*14071.000 تومان 85.500 تومان
R011107 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*14071.000 تومان 85.500 تومان
R021106 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*14071.000 تومان 85.500 تومان
R051105 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*14079.700 تومان 98.200 تومان
R011009 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*12524.500 تومان 35.200 تومان
R011008 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*12524.500 تومان 35.200 تومان
R011007 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*12524.500 تومان 35.200 تومان
R011006 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*12524.500 تومان 35.200 تومان
R031005 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*12524.500 تومان 47.900 تومان
R010908 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*11019.200 تومان 27.700 تومان
R010907 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*11019.200 تومان 27.700 تومان
R010906 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*11019.200 تومان 27.700 تومان
R010807 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*9011.200 تومان 13.900 تومان
R010806 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*9011.200 تومان 13.900 تومان
R030805 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*9019.000 تومان 13.900 تومان
R010706 xyتبدیل تزریق پلی اتیلن 63*7510.400 تومان 12.700 تومان
R010705 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*758.700 تومان 12.700 تومان
R010605 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*638.700 تومان 12.700 تومان
R010604 xy تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*638.500 تومان 10.300 تومان
R010603 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*638.500 تومان 10.300 تومان
R010602 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 25*6340.000 تومان 40.000 تومان
R010504 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*508.500 تومان 10.300 تومان
R010503 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*508.500 تومان10.300 تومان
R010403 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*4040.000 تومان40.000 تومان

کپ تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CA32020 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 400 (با تبدیل)567.100 تومان 636.400 تومان
CA11919 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 355472.900 تومان 529.000 تومان
CA11818 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 315328.800 تومان 377.100 تومان
CA11717 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 280263.200 تومان 334.600 تومان
CA11616 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 250204.000 تومان 239.800 تومان
CA11515 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 225 ( با تبدیل)184.900 تومان 214.900 تومان
CA11414 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 200 96.500 تومان 104.400 تومان
CA11212 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 16080.700 تومان 90.300 تومان
CA11010 xy کپ تزریقی پلی اتیلن 12529.100 تومان 37.100 تومان
CA10909 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 11023.000 تومان 24.400 تومان
CA10808 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 9018.900 تومان 21.500 تومان
CA10707 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 7515.300 تومان 18.500 تومان
CA10606 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 63 14.400 تومان 16.900 تومان
CA10505 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 509.700 تومان 11.400 تومان

کپ فلنجدار پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CA21414 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 200138.100 تومان 174.000 تومان
CA21212 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 16092.700 تومان 115.800 تومان
CA21010 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 12572.100 تومان 104.400 تومان
CA20909 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 11056.400 تومان 81.200 تومان
CA20808 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 9040.400 تومان 57.800 تومان
CA20707 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 7536.500 تومان 52.300 تومان
CA20606 xy کپ فلنجدار پلی اتیلن 6326.500 تومان 38.600 تومان

چهار راه تزریقی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CR32020 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 4001.892.900 تومان 2.371.500 تومان
CR31919 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 3551.635.500 تومان 2.057.600 تومان
CR31818 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 3151.199.500 تومان1.511.600 تومان
CR11616 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 250486.900 تومان 698.500 تومان
CR11414 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 200432.200 تومان 621.300 تومان
CR11212 xyچهار راه90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 160282.200 تومان 352.700 تومان
CR31010 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 125201.200 تومان 278.300 تومان
CR10909 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 110187.900 تومان271.400 تومان
CR10808 xyچهار راه 90 درجه جوشی/تزریقی پلی اتیلن 90130.300 تومان 187.100 تومان

فلنج هسته فولادی

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
FL50606 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 6342.200 تومان46.400 تومان
FL50707 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 75 65.900 تومان 72.400 تومان
FL50808 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 9084.100 تومان 92.500 تومان
FL50909 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 11094.600 تومان 104.000 تومان
FL51010 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 125125.400 تومان 137.900 تومان
FL51212 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی(بدون نیاز به رینگ) 160 172.700 تومان 190.000 تومان
FL51414 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 200236.000 تومان 259.600 تومان
FL51616 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 250379.500 تومان 424.500 تومان
FL51818 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 315570.400 تومان 670.600 تومان
FL51919 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 355730.200 تومان 792.300 تومان
FL52020 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ) 4001.051.000 تومان1.207.500 تومان

کپ فلنجدار با هسته فولادی

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 6342.200 تومان 46.400 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 7565.900 تومان 72.400 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 9084.100 تومان 92.500 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 11094.600 تومان 104.000 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 125125.400 تومان 137.900 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 160172.700 تومان 190.000 تومان
فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 200236.000 تومان 259.600 تومان

سه راه مساوی فلنجدار هسته فولادی

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T052020 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 4004.261.300 تومان 5.156.500 تومان
T051919 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3553.255.100 تومان 3.707.500 تومان
T051818 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3152.499.100 تومان 2.984.800 تومان
T051616 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2501.689.400 تومان 1.930.600 تومان
T051414 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2001.045.900 تومان 1.152.000 تومان
T051212 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160744.900 تومان 819.800 تومان
T051010 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125478.100 تومان 547.000 تومان
T050909 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110364.300 تومان 414.700 تومان
T050808 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90307.200 تومان 347.400 تومان
T050707 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75247.700 تومان 276.100 تومان
T050606 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63171.000 تومان 190.400 تومان

سه راه نا مساوی فلنجدار هسته فولادی

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
T052019 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355*400 (با تبدیل)4.627.400 تومان 5.451.300 تومان
T052018 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*4003.739.500 تومان 4.512.800 تومان
T052016 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*4003.522.900 تومان 4.238.400 تومان
T052014 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*4003.346.100 تومان 4.029.300 تومان
T052012 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*400 (با تبدیل)3.396.800 تومان 4.079.700 تومان
T052010 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*400(با تبدیل)3.359.500 تومان 4.022.600 تومان
T052009 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*400 (با تبدیل)3.301.700 تومان 3.986.700 تومان
T052008 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*400 (با تبدیل)3.290.200 تومان 3.974.200 تومان
T052007 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*400 (با تبدیل)3.272.000 تومان 3.954.100 تومان
T052006 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*400 (با تبدیل)3.248.300 تومان 3.928.100 تومان
T051918 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*3553.445.800 تومان 3.978.500 تومان
T051916 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*3552.824.000 تومان 3.235.800 تومان
T051914 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*3552.668.400 تومان 3.055.600 تومان
T051912 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*3552.599.100 تومان 2.979.000 تومان
T051910 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*3552.546.800 تومان 2.921.900 تومان
T051909 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*3552.465.400 تومان 2.872.200 تومان
T051908 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*3552.453.900 تومان 2.859.700 تومان
T051907 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*355(با تبدیل)2.446.900 تومان 2.853.500 تومان
T051906 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*355 (با تبدیل)2.423.200 تومان 2.827.500 تومان
T051816 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*3152.262.600 تومان 2.681.400 تومان
T051814 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*3152.085.400 تومان2.474.800 تومان
T051812 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*3152.016.100 تومان2.398.200 تومان
T051810 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*3151.963.800 تومان 2.341.100 تومان
T051809 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*3151.914.800 تومان 2.292.700 تومان
T051808 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*3151.903.300 تومان 2.280.200 تومان
T051807 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*3151.896.300 تومان 2.274.000 تومان
T051806 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*3151.872.600 تومان 2.248.000 تومان
T051614 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*2501.508.800 تومان 1.741.900 تومان
T051612 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*2501.417.300 تومان 1.640.400 تومان
T051610 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*2501.365.000 تومان 1.583.300 تومان
T051609 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*2501.323.700 تومان 1.536.400 تومان
T051608 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*2501.278.900 تومان 1.523.900 تومان
T051607 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*2501.260.700 تومان 1.503.800 تومان
T051606 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*2501.237.000 تومان 1.477.800 تومان
T051412 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*200964.600 تومان 1.097.600 تومان
T051410 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*200912.300 تومان 1.040.500 تومان
T051409 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*200846.000 تومان 960.300 تومان
T051408 xyسه راه 90 درجه فنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*200834.500 تومان 947.800 تومان
T051407 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*200816.300 تومان 927.700 تومان
T051406 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*200792.600 تومان 901.700 تومان
T051210 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160702.300 تومان 798.900 تومان
T051209 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160625.000 تومان 705.000 تومان
T051208 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*160613.500 تومان 692.500 تومان
T051207 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*160595.300 تومان 672.400 تومان
T051206 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*160566.200 تومان 638.100 تومان
T051009 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*125442.000 تومان506.700 تومان
T051008 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*125427.900 تومان 490.000 تومان
T051007 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*125409.700 تومان 469.900 تومان
T051006 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*125383.600 تومان 438.500 تومان
T050908 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*110341.000 تومان 398.900 تومان
T050907 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*110 327.500 تومان 373.200 تومان
T050906 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*110303.800 تومان 347.200 تومان
T050807 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*90288.200 تومان 326.400 تومان
T050806 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*90264.200 تومان300.300 تومان
T050706 xyسه راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*75223.800 تومان249.600 تومان

زانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
E122020 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 4003.042.400 تومان 3.689.900 تومان
E121919 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3552.351.800 تومان 2.697.600 تومان
E121818 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3151.781.200 تومان 2.130.300 تومان
E121616 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2501.131.100 تومان 1.308.000 تومان
E121414 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200730.500 تومان 835.500 تومان
E121212 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160511.900 تومان 581.700 تومان
E121010 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125343.200 تومان 378.700 تومان
E120909 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110257.500 تومان 282.100 تومان
E120808 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90210.200 تومان 237.000 تومان
E120707 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75169.000 تومان191.300 تومان
E120606 xyزانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63118.300 تومان135.700 تومان

زانوی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
E152020 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 400348.600 تومان3.593.000 تومان
E151919 xyزانوی جوشی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3552.418.000 تومان 2.737.900 تومان
E151818 xyزانوی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 3151.750.800 تومان 2.033.500 تومان
E151616 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 2501.095.100 تومان 1.266.600 تومان
E151414 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 200700.600 تومان 768.100 تومان
E151212 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 160485.100 تومان 531.200 تومان
E151010 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 125323.000 تومان 371.500 تومان
E150909 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 110244.200 تومان 269.900 تومان
E150808 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 90209.200 تومان 229.700 تومان
E150707 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 75168.200 تومان 189.200 تومان
E150606 xyزانوی 45 درجه هسته فولادی پلی اتیلن 63119.800 تومان136.500 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا10-10016-100 
R092019 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355*4002.484.300 تومان 2.829800 تومان
R092018 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*4002.319.500 تومان 2.698.100 تومان
R092016 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*4002.118.600 تومان2.442.000 تومان
R092014 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*4001.968.100 تومان 2.267.100 تومان
R092012 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*4001.898.800 تومان 2.190.500 تومان
R092010 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*4001.906.500 تومان 2.215.900 تومان
R092009 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*4001.837.700 تومان2.180.000 تومان
R092008 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*4001.862.200 تومان2.167.500 تومان
R091918 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*3551.955.600 تومان 2.242.900 تومان
R091916 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*3551.754.700 تومان 1.986.800 تومان
R091914 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*3551.604.200 تومان 1.811.900 تومان
R091912 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*3551.534.900 تومان1.735.300 تومان
R091910 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*3551.542.600 تومان 1.760.700 تومان
R091909 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*3551.509.800 تومان1.724.800 تومان
R091908 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*3551.579.300 تومان1.712.300 تومان
R091816 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*3151.574.900 تومان1.815.100 تومان
R091814 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*3151.424.400 تومان 1.640.200 تومان
R091812 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*3151.355.100 تومان 1.563.600 تومان
R091810 xy تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*3151.362.800 تومان1.589.000 تومان
R091809 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*3151.330.000 تومان 1.553.100 تومان
R091808 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*3151.318.500 تومان 1.540.600 تومان
R091807 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*3151.300.300 تومان -
R091806 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*3151.276.600 تومان-
R091614 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*250888.500 تومان 991.600 تومان
R091612 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*250815.200 تومان 1.042.500 تومان
R091610 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*250822.900 تومان 857.900 تومان
R091609 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*250730.100 تومان 822.000 تومان
R091608 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*250718.600 تومان 809.500 تومان
R091607 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*250711.600 تومان 803.300 تومان
R091606 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*250687.900 تومان 777.300 تومان
R091412 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*200568.700 تومان 646.600 تومان
R091410 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*200531.400 تومان 589.500 تومان
R091409 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*200473.600 تومان 526.600 تومان
R091408 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*200462.100 تومان514.100 تومان
R091407 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*200443.900 تومان 494.000 تومان
R091406 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*200420.200 تومان 468.000 تومان
R091210 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160387.100 تومان 414.400 تومان
R091209 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160354.300 تومان 405.500 تومان
R091208 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*160342.800 تومان393.000 تومان
R091207 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*160324.600 تومان372.900 تومان
R091206 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*160300.900 تومان 346.900 تومان
R091009 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*125266.500 تومان 301.100 تومان
R091008 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*125255.000 تومان288.600 تومان
R091007 xy تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*125236.800 تومان268.500 تومان
R091006 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*125213.100 تومان242.500 تومان
R090908 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*110216.900 تومان245.200 تومان
R090907 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*110198.700 تومان 225.100 تومان
R090906 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*110175.000 تومان 199.100 تومان
R090807 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*90 179.200 تومان 198.800 تومان
R090806 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*90155.500 تومان172.800 تومان
R090706 xyتبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*75136.500 تومان151.500 تومان

چهار راه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
CR61616 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2502.124.900 تومان2.536.500 تومان
CR61414 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 2001.468.200 تومان1.759.700 تومان
CR61212 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 1601.041.000 تومان 1.184.700 تومان
CR60909 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110606.300 تومان731.400 تومان
CR60808 xyچهار راه 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90502.700 تومان597.100 تومان

رینگ پلیمری

کد کالا شرح کالا 10-10016-100 
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 63 (ضخامت 18 میلیمتر)29.400 تومان32.300 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 75 (ضخامت 18 میلیمتر)47.300 تومان52.000 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 90 (ضخامت 20 میلیمتر)72.200 تومان79.400 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 110 (ضخامت 20 میلیمتر)78.700 تومان86.600 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 125 (ضخامت 22 میلیمتر)109.500 تومان120.400 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 160 (ضخامت 25 میلیمتر)135.100 تومان148.600 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 200 (ضخامت 28 میلیمتر)179.400 تومان197.300 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 225 (ضخامت 28 میلیمتر) 179.400 تومان 197.300 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 250 (ضخامت 30 میلیمتر)286.400 تومان315.000 تومان
رینگ فولادی با پوشش پلیمری 315 (ضخامت 35 میلیمتر) 445.200 تومان 489.700 تومان

اتصالات فلنجدار فابریک با فشار کاری 6

کد کالاشرح کالا 10-10016-100 
T041818 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 315--
T041616 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 250868.300 تومان -
T041414 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200491.200 تومان -
T041212 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160377.100 تومان -
T041010 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125211.300 تومان -
T040909 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110179.600 تومان
T040808 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90142.700 تومان
T041817 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 280*315 (با تبدیل)--
T041816 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 250*315--
T041815 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 225*315 (با تبدیل)--
T041814 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200*315--
T041812 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160*315 1.077.700 تومان-
T041810 xyسه راه فنلجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*315 (با تبدیل)--
T041809 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*315 (با تبدیل)--
T041808 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*315 (با تبدیل)--
T041807 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*315 (با تبدیل)--
T041614 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200*250--
T041613 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 180*250(با تبدیل)--
T041612 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160*250834.900 تومان -
T041611 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 140*250(با تبدیل)--
T041610 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*250--
T041609 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*250719.800 تومان-
T041608 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*250719.800 تومان
T041607 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*250 (با تبدیل)--
T041412 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160*200--
T041411 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 140*200 (با تبدیل)--
T041410 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*200 (با تبدیل)--
T041409 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*200467.600 تومان
T041408 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*200467.600 تومان
T041407 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*200--
T041406 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63*200(با تبدیل)--
T041405 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50*200 (با تبدیل)--
T041210 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125*160 (با تبدیل)--
T041209 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*160--
T041208 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*160--
T041207 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*160--
T041206 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63*160--
T041205 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50*160 (با تبدیل)--
T041009 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110*125 (با تبدیل)--
T041008 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*125 (با تبدیل)--
T041007 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*125 (با تبدیل)--
T040908 xy سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90*110173.000 تومان-
T040907 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75*110--
T040906 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63*110173.000 تومان -
T040905 xyسه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50*110 (با تبدیل)--
E091414 xyزانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200357.100 تومان
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160300.700 تومان
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125180.800 تومان-
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110134.800 تومان -
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90114.000 تومان-
زانوی 90 درجه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200--
اطلاعیه: لیست قیمت جدید تا تاریخ 28 فروردین 1400 بر روی سایت قرار می گیرد. | پشتیبانی: 09301881189
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
متوجه شدم!