سرخط خبرها
خانه » اخبار » اخبار جدید

اخبار جدید

برنامه “بر بنیان دانش” با موضوع تکاب اتصال دماوند

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم پخش برنامه “بربنیان دانش” با محوریت واحدهای صنعتی منتخب سال و توانمندی های شرکت تولیدی صنعتی تکاب اتصال دماوند پنج شنبه پانزدهم خردادماه 1399 – ساعت پخش 17:30 – شبکه خبر

ادامه نوشته »

    تولید اتصالات پلی پروپیلن PP-R

    بسم اللّه الرّحمن الرّحیم ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻟﺎت ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ راﻧﺪم ﮐﻮﭘﻠﯿﻤﺮ (PP-R)  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻧﺮم، ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل و ﺟﻮش ﺑﺎ دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن و ﺑﺎت ﻓﯿﻮژن در اﻗﻄﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﮑﺎب اﺗﺼﺎل دﻣﺎوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻟﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻠﺎبِ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي …

    ادامه نوشته »